หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
 
 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา กีฬา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร