หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 
 
 
พัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร บ้านเรือน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
 
ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางสาธารณะให้ทั่วถึง
 
ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
 
ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
 
ส่งเสริมกิจกรรมการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
เพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ