หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและมีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
วัดท่าทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
วัดบางยมอุดมธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
วัดท่าเกษม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 65 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 
 
โรงเรียนวัดหนองโว้ง หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนวัดท่าเกษม หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนวัดท่าทอง(เรียนรวมโรงเรียนวัดปากน้ำ) หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
       
 
    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5    
 
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง  
 
อพปร. จำนวน 35 คน  
 
ตำรวจบ้าน จำนวน 15 คน