หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 

 
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  ได้ดำเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม   และหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม และเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยมเรียบร้อยแล้ว
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 10.26 น. โดย คุณ พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน