หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว4308 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 ธ.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว4339 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
สท 0023.1/ว 1848 การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
สท 0023.3/ว1852 การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หอกระจายข่าว/สถานีขนส่ง [ เอกสาร1 ]  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1850 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ ตรวจสอบชื่อ สกุลและชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
สท0023.4/ว1835 แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  [ 2 ธ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,553