องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย